ECO4HOUSE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0001001640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/12980/22/634]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaECO4HOUSE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2022-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 20B kod pocztowy 10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2022-11-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ECO4HOUSE.PL2022-11-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ECO4HOUSE.PL2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2022R.2022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-11-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaEWA URSZULA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty1002022-11-14 do dziś
3. TbdNIE2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyA2022-11-14 do dziś
2. Nie dotyczy1002022-11-14 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-11-14 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2022-11-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2022-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI RADA DYREKTORÓW SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH DYREKTORÓW ALBO JEDNEGO DYREKTORA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaEWA URSZULA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA DYREKTORÓW2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRAJEWSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaEWA URSZULA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2022-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-11-14 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-11-14 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-11-14 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-11-14 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2022-11-14 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-11-14 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-11-14 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2022-11-14 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów