DAR-POL INVESTMENT KULESZA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0001001321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/11119/22/117]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDAR-POL INVESTMENT KULESZA SPÓŁKA JAWNA2022-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW2022-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSZKÓW ulica UL. LEŚNA nr domu 15 kod pocztowy 07-202 poczta WYSZKÓW kraj POLSKA 2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.10.2022 R.2022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2022-11-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2022-11-14 do dziś
2. ImionaDOROTA MARZENA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSTKIM WSPÓLNIKOM PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNE PRAWO REPREZENTACJI2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2022-11-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2022-11-14 do dziś
2. ImionaDOROTA MARZENA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-11-14 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-11-14 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-11-14 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-11-14 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-11-14 do dziś
677 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-11-14 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2022-11-14 do dziś
882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2022-11-14 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów