„B-ACT” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0001000390
Numer REGON: 092927225
Numer NIP: 5542415384
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/10212/22/340]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2022-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092927225 NIP 55424153842022-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„B-ACT” SPÓŁKA AKCYJNA2022-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2022-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 85-075 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2022-11-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHQ@B-ACT.COM.PL2022-11-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.B-ACT.COM.PL2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„B-ACT” SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KIJOWIE2022-11-14 do dziś
2. Siedzibakraj UKRAINA województwo REJON DNIEPROWSKI miejscowość KIJÓW2022-11-14 do dziś
3. Adresmiejscowość KIJÓW ulica WITALIJA SZYMANOWSKIEGO nr domu 2/1 nr lokalu 422 kod pocztowy 02125 poczta KIJÓW kraj UKRAINA 2022-11-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.09.2022 W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY ŚNIADECKICH 4/4 PRZED NOTARIUSZ DOROTĄ FABIAŃCZYK - SZAJGIN, REP. A 4593/20222022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-11-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.09.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z O.O. W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „B-ACT” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDG0SZCZY, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ FABIAŃCZYK - SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. ŚNIADECKICH 4/4 REP. A 4593/20222022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„B-ACT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-11-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000001471 2022-11-14 do dziś
5. Numer REGON0929272252022-11-14 do dziś
6. Numer NIP55424153842022-11-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego123500,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji12350002022-11-14 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2022-11-14 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego123500,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002022-11-14 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-11-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12350002022-11-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-11-14 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2022-11-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPOLKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁACHOWSKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaADAM WŁADYSŁAW2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIAŁACHOWSKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW KAZIMIERZ2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-14 do dziś
21. NazwiskoBIAŁACHOWSKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaJAKUB WŁADYSŁAW2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-14 do dziś
31. NazwiskoKLOMFAS2022-11-14 do dziś
2. ImionaMIRON LECH2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-11-14 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-11-14 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-11-14 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-11-14 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-11-14 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-11-14 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2022-11-14 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-11-14 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów