ANMARCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-10 godz. 09:41:37
Numer KRS: 0001000230
Numer REGON: 932914862
Numer NIP: 8992487675
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/28917/22/627]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 9329148622022-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaANMARCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA nr domu 3A kod pocztowy 53-022 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2022 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, REPERTORIUM A NR 21743/2022, ANEKS NUMER 1 DO UMOWY SPÓŁKI 07.11.2022 R. KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, REPERTORIUM A NR 22596/20222022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale20.10.2022, PODJĘCIE UCHWAŁY NR 1 PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „ANMARCO” SPÓŁKA CYWILNA MAREK SANECKI, MAGDALENA TRZEBIŃSKA, AGATA TRZEBIŃSKA-HERBEĆ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ANMARCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) AGATA TRZEBIŃSKA-HERBEĆ (PESEL: 78051305221, CEIDG NR: 220384) MAGDALENA TRZEBIŃSKA (PESEL: 83060405040, CEIDG NR: 220401) MAREK SANECKI (PESEL: 59020202358, CEIDG NR: 59096)2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ANMARCO” SPÓŁKA CYWILNA MAREK SANECKI, MAGDALENA TRZEBIŃSKA, AGATA TRZEBIŃSKA-HERBEĆ,2022-11-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-11-14 do dziś
5. Numer REGON9329148622022-11-14 do dziś
6. Numer NIP89924876752022-11-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBIŃSKA HERBEĆ2022-11-14 do dziś
2. ImionaAGATA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały649 (SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.450,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBIŃSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały649 (SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.450,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANECKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaMAREK2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały545 (PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.250,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego92150,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport192150,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBIŃSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBIŃSKA HERBEĆ2022-11-14 do dziś
2. ImionaAGATA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANECKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaMAREK2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-11-14 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-11-14 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-11-14 do dziś
953 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów