GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA PNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000999901
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-10-31
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/20823/22/675]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363203466 NIP 69818396612022-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA PNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina KOŚCIAN miejscowość KOŚCIAN2022-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIAN ulica PLAC WOLNOŚCI nr domu 3 kod pocztowy 64-000 poczta KOŚCIAN kraj POLSKA 2022-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.08.2022R., NOTARIUSZ EDYTA STELMASZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE, REP. A NR 7338/2022. 18.10.2022R. NOTARIUSZ EDYTA STELMASZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE, REP. A NR8860/2022 - ZMIENIONO §2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2022-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale24.08.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA JULITA, ADAM PNIEWSCY SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 2 Z DNIA 24.08.2022 R. UMIESZCZONEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA EDYTĘ STELMASZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KOŚCIANIE, REP. A NR 7338/2022 WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: JULITA PNIEWSKA, NIP 8792410107; ADAM PNIEWSKI NIP 78223335992022-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA JULITA, ADAM PNIEWSCY SPÓŁKA CYWILNA,2022-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-10-31 do dziś
5. Numer REGON3632034662022-10-31 do dziś
6. Numer NIP69818396612022-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPNIEWSKI2022-10-31 do dziś
2. ImionaADAM ANDRZEJ2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPNIEWSKA2022-10-31 do dziś
2. ImionaJULITA MAŁGORZATA2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-10-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2022-10-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2022-10-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2022-10-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-10-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2022-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPNIEWSKI2022-10-31 do dziś
2. ImionaADAM ANDRZEJ2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2022-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-10-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-31 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów