L - OSIŃSKI I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000999900
Numer REGON: 523527202
Numer NIP: 9141574630
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-02-26
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2076/24/809]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL - OSIŃSKI I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA2024-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość STRZELIN2022-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZELIN ulica UL. DZIERŻONIOWSKA nr domu 16C kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN kraj POLSKA 2022-10-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAREK@OIS.COM.PL2022-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.10.2022 R.2022-10-27 do dziś
230.12.2022 R. REP. A 37115/2022, NOTARIUSZ ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC JANA PAWŁA II NR 9, UCHYLONO CAŁE DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2023-01-24 do dziś
303.02.2023 R. REP. A NR 961/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PALUSZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELINIE, UL. DZIERŻONIOWSKA 2, ZMIENIONO PARAGRAF 4 UMOWY SPÓŁKI.2023-02-14 do dziś
418.05.2023 R. REP. A NR 11651/2023, NOTARIUSZ ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC JANA PAWŁA II NUMER 9, ZMIENIONO PARAGRAF 7 UST. 1 LIT. B UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-06-01 do dziś
529.11.2023 R. REPERTORIUM A NR 29946/2023, NOTARIUSZ ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC JANA PAWŁA II NR 9, ZMIENIONO: PAR.1, PAR.2 UST.1, PAR.2, PAR. 11, DODANO: PAR. 5 UST.2 PKT 2), PAR. 6 UST.1 PKT 2), PAR.7 UST. 3 PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI .2024-01-24 do dziś
619.12.2023 R., REPERTORIUM A NR 31627/2023, NOTARIUSZ ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC JANA PAWŁA II NUMER 9, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE I NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI.2024-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKA2022-10-27 do dziś
2. ImionaJADWIGA2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-10-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 PLN2022-10-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 PLN2022-10-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 PLN2022-10-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-10-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2024-02-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WOJCIECH2024-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2024-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-02-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2024-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2024-02-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MAREK2024-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2024-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-02-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2024-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2024-02-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MAREK2024-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2024-02-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WOJCIECH2024-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-02-14 do dziś
252 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2023-02-14 do dziś
351 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2023-02-14 do dziś
451 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2023-02-14 do dziś
577 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2023-02-14 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2023-02-14 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów