L-KA CEZARY RODZIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000999265
Numer REGON: 523492432
Numer NIP: 9191836859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/519960/23/498]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-KA CEZARY RODZIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI gmina HRUBIESZÓW miejscowość HRUBIESZÓW2022-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość HRUBIESZÓW ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 22-500 poczta HRUBIESZÓW kraj POLSKA 2022-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.10.2022, REPERTORIUM A NR 4910/2022, NOTARIUSZ WIOLETA FABROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W HRUBIESZOWIE2022-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2022-10-25 do dziś
2. ImionaKAMIL ŁUKASZ2022-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-10-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20000,00 ZŁ2022-10-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000,00 ZŁ2022-10-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000,00 ZŁ2022-10-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-10-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2022-10-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JÓZEF2022-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-10-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20000,00 ZŁ2022-10-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000,00 ZŁ2022-10-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000,00 ZŁ2022-10-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-10-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2022-10-25 do dziś
2. ImionaCEZARY ADAM2022-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2022-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2022-10-25 do dziś
2. ImionaCEZARY ADAM2022-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-10-25 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-10-25 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-10-25 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-10-25 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2022-10-25 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2022-10-25 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2023 okres OD 25.10.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.10.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.10.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów