GRZANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000998363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-02
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/16287/22/18]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080080488 NIP 92520004932022-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BUKOWNO miejscowość BUKOWNO2022-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BUKOWNO ulica KOLEJOWA nr domu 50 kod pocztowy 32-332 poczta BUKOWNO kraj POLSKA 2022-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.09.2022 ROK, NOTARIUSZ DOMINIKA SALEJ KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 18/4, REP A NUMER 3994/20222022-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-11-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale22.09.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI GRZANPOL ARKADIUSZ GRZANKA, JOANNA ŚLĘZAK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BUKOWNIE (KRS: 0000252127, NIP: 9252000493, REGON: 080080488) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ GRZANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 571 W ZW. Z ART. 551 § 1 ORAZ ART. 563 § 1 I § 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GRZANPOL ARKADIUSZ GRZANKA, JOANNA ŚLĘZAK SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2022 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 3994/2022 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ DOMINIKĘ SALEJ, KANCELARIA W KATOWICACH PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 18/4.2022-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZANPOL ARKADIUSZ GRZANKA, JOANNA ŚLĘZAK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-11-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-11-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000252127 2022-11-02 do dziś
5. Numer REGON0800804882022-11-02 do dziś
6. Numer NIP92520004932022-11-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZANKA2022-11-02 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450 000 ZŁ2022-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĘZAK2022-11-02 do dziś
2. ImionaJOANNA DOMINIKA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450 000 ZŁ2022-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego900000,00 ZŁ2022-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZANKA2022-11-02 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĘZAK2022-11-02 do dziś
2. ImionaJOANNA DOMINIKA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH2022-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2022-11-02 do dziś
213 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-11-02 do dziś
328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-11-02 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-11-02 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2022-11-02 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-11-02 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-02 do dziś
813 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów