TAMING CHAOS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000997635
Numer REGON: 523443391
Numer NIP: 6783201277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-01-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/2379/23/312]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2022-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMING CHAOS SPÓŁKA AKCYJNA2022-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 82 kod pocztowy 31-621 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110-08-2022 R.,NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY KORDYLEWSKIEGO 7, REP.A NR 10928/20222022-10-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2022 R., REPERTORIUM A NUMER 16751/2022, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 7 UST. 1 I 2 ORAZ § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.01.2023 R., REPERTORIUM A NUMER 1069/2023, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 7 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI.2023-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-10-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427958312022-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000377322 2022-10-19 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2022-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15950000,00 ZŁ2023-01-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002022-10-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji15,95 ZŁ2023-01-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego15950000,00 ZŁ2023-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002022-10-19 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty15849000,00 ZŁ2023-01-30 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-10-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002022-10-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-10-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2022-10-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;2022-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWA2022-10-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2022-10-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁAŚ2022-10-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-19 do dziś
21. NazwiskoKOŁCZ2022-10-19 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-19 do dziś
31. NazwiskoGÓRSKI2022-10-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2023-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-10-19 do dziś
232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2023-01-30 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2022-10-19 do dziś
458 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2022-10-19 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2022-10-19 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2022-10-19 do dziś
759 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2022-10-19 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-10-19 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów