LA STRADA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000996356
Numer REGON: 362866615
Numer NIP: 6452544813
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-12-15
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/17372/23/867]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3628666152022-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA STRADA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2022-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 25 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2022-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.08.2022 R., NOTARIUSZ MARCELINA KITA-KUŚNIERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 3628/2022.2022-10-10 do dziś
208.11.2023 R. - NOTARIUSZ DOMINIKA SALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP.A NR 3784/2023 - ZMIANA §5 UST.1 UMOWY POPRZEZ DODANIE PKT 82023-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-10-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.08.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI LA STRADA BEATA ZAMORA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH (KRS: 0000894249, NIP: 6452544813, REGON: 362866615) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ LA STRADA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 1 W ZW. Z ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LA STRADA BEATA ZAMORA I WSPÓLNICY SPÓLKA JAWNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 23.08.2022 R.,ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 3628/2022 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARCELINĘ KITĘ-KUŚNIERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH.2022-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLA STRADA BEATA ZAMORA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-10-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-10-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000894249 2022-10-10 do dziś
5. Numer REGON3628666152022-10-10 do dziś
6. Numer NIP64525448132022-10-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORA2022-10-10 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2022-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORA2022-10-10 do dziś
2. ImionaBEATA2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2022-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2022-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORA2022-10-10 do dziś
2. ImionaBEATA2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAMORA2023-12-15 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2023-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-12-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2022-10-10 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-10-10 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-10 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-10-10 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2022-10-10 do dziś
695 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2022-10-10 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2023 okres OD 10.10.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
2data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 09.10.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.10.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 09.10.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.10.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów