A-CADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000995935
Numer REGON: 522710565
Numer NIP: 6482812193
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-11-17
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/17163/23/745]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 5227105652022-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-CADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2022-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 345 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.2022 R. - NOTARIUSZ LIDIA KONOPSKA-KULA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REPERTORIUM A NUMER 3200/20222022-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2022-10-06 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2022-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.400,00 ZŁ2022-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH.2022-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2022-10-06 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2022-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAGODZIŃSKA2023-11-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-11-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-10-06 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2022-10-06 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-06 do dziś
447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-06 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-06 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-10-06 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-06 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-10-06 do dziś
985 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2023 okres OD 31.05.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.05.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.05.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów