A. R. JADWISZCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000995675
Numer REGON: 523317315
Numer NIP: 7282866701
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/27359/22/36]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. R. JADWISZCZAK SPÓŁKA JAWNA2022-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina TUSZYN miejscowość TUSZYNEK MAJORACKI2022-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość TUSZYNEK MAJORACKI ulica UL. GARBOWSKA nr domu 29 kod pocztowy 95-080 poczta TUSZYNEK MAJORACKI kraj POLSKA 2022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.10.2022R.2022-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADWISZCZAK2022-10-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADWISZCZAK2022-10-05 do dziś
2. ImionaROMAN2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADWISZCZAK2022-10-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADWISZCZAK2022-10-05 do dziś
2. ImionaROMAN2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJADWISZCZAK2022-10-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2022-10-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-05 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów