GRZEŚKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000994645
Numer REGON: 302649920
Numer NIP: 9231694013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2022-11-04
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/22130/22/228]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302649920 NIP 92316940132022-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEŚKOWIAK SPÓŁKA JAWNA2022-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość KARPICKO2022-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KARPICKO ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 14 kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj POLSKA 2022-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.08.2022R.2022-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-10-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale31.08.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ GRZEŚKOWIAK” BOGDAN GRZEŚKOWIAK PAULINA GRZEŚKOWIAK-BOROWIAK SPÓŁKA CYWILNA W GRZEŚKOWIAK SPÓŁKA JAWNA NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.08.2022. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: PAULINA GRZEŚKOWIAK-BOROWIAK - WPIS DO CEIDG JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI PO NUMEREM NIP: 9231694013, REGON: 302649920 BOGDAN GRZEŚKOWIAK - WPIS DO CEIDG JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI PO NUMEREM NIP: 9231694013, REGON: 3026499202022-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZEŚKOWIAK” BOGDAN GRZEŚKOWIAK PAULINA GRZEŚKOWIAK-BOROWIAK SPÓŁKA CYWILNA,2022-10-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-10-03 do dziś
5. Numer REGON3026499202022-10-03 do dziś
6. Numer NIP92316940132022-10-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEŚKOWIAK-BOROWIAK2022-10-03 do dziś
2. ImionaPAULINA2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEŚKOWIAK2022-10-03 do dziś
2. ImionaBOGDAN2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-10-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-10-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH2022-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEŚKOWIAK-BOROWIAK2022-10-03 do dziś
2. ImionaPAULINA2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEŚKOWIAK2022-10-03 do dziś
2. ImionaBOGDAN2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-10-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-10-03 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-10-03 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-10-03 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-10-03 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-10-03 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów