A. KRÓL I WSPÓLNICY BUSINESS AND LEGAL ADVISORS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000994464
Numer REGON: 389290396
Numer NIP: 5223205109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45463/22/924]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. KRÓL I WSPÓLNICY BUSINESS AND LEGAL ADVISORS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114-02-2022 ZASTĘPCA NOTARIALNY ARTUR CYBULSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA BRANDT, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BRANDT, JOANNA OKOŃSKA, SEBASTIAN CHABER REP A NR 673/20222022-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-09-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale14.02.2022, 14.02.2022, PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BUSINESS AND LEGAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000908362) - NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 14.02.20222022-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUSINESS AND LEGAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-09-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000908362 2022-09-29 do dziś
5. Numer REGON3892903962022-09-29 do dziś
6. Numer NIP52232051092022-09-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-09-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2022-09-29 do dziś
2. ImionaKAJETAN KAROL2022-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250,00 ZŁ. (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-09-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250,00 ZŁ. (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-09-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250,00 ZŁ. (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-09-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2022-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-09-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2022-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów