CSWP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000993400
Numer REGON: 147247241
Numer NIP: 5252586657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/2534/23/225]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1472472412022-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSWP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 34 kod pocztowy 00-336 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2022 R., PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MARKA WATRAKIEWICZA - ZASTĘPCA NOTARIALNY ADRIANNA KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ, MAREK WATRAKIEWICZ, BARTOSZ ŁUSZCZAK - KANCELARIA NOTARIALNA SP.P., REP. A NR 9985/20222022-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-04 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-10-04 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-06-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale27.05.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ CSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ CSWT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27.05.2022. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW2023-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2023-06-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-06-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000509744 2023-06-23 do dziś
5. Numer REGON1472472412023-06-23 do dziś
6. Numer NIP52525866572023-06-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8100,00 ZŁ2022-10-04 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty81002022-10-04 do dziś
3. TbdNIE2022-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyA2022-10-04 do dziś
2. Nie dotyczy56802022-10-04 do dziś
3. Nie dotyczy5680, AKCJE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE W TAKI SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ UPRZYWILEJOWANĄ AKCJĘ PRZYPADA 200 % (SŁOWNIE: DWIEŚCIE PROCENT) KWOTY DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJĘ NIEUPRZYWILEJOWANĄ2022-10-04 do dziś
21. Nie dotyczyB2022-10-04 do dziś
2. Nie dotyczy18602022-10-04 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-10-04 do dziś
31. Nie dotyczyC2022-10-04 do dziś
2. Nie dotyczy5602022-10-04 do dziś
3. Nie dotyczy560, AKCJE SERII C SĄ UPRZYWILEJOWANE W TAKI SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ UPRZYWILEJOWANĄ AKCJĘ PRZYPADA 200 % (SŁOWNIE: DWIEŚCIE PROCENT) KWOTY DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJĘ NIEUPRZYWILEJOWANĄ2022-10-04 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2022-10-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE2022-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2022-10-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALACHA2022-10-04 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASECKI2022-10-04 do dziś
2. ImionaSEGIUSZ2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2022-10-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-10-04 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów