INSTYTUT SPRAW CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000992857
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40095/22/930]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT SPRAW CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. INDIRY GANDHI nr domu 17B kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.03.2022 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIELCZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. STEFANA JARACZA 10/13, REP A NR 411/20222022-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIAZGA2022-09-20 do dziś
2. ImionaAGATA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPENDYK2022-09-20 do dziś
2. ImionaKAMILA MARIA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYFON BOJARSKA2022-09-20 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOZBA2022-09-20 do dziś
2. ImionaRENATA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPENDYK2022-09-20 do dziś
2. ImionaKAMILA MARIA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIAZGA2022-09-20 do dziś
2. ImionaAGATA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2022-09-20 do dziś
272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2022-09-20 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-09-20 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-09-20 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-09-20 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-09-20 do dziś
762 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-09-20 do dziś
862 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-09-20 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów