TERRA OLECHOWSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000991786
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/20098/22/119]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTERRA OLECHOWSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LISTOPADOWA nr domu 29B kod pocztowy 92-117 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.02.2022 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3260/20222022-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTCZAK2022-09-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HIERONIM2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.450,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIASZEK2022-09-12 do dziś
2. ImionaANETA MAGDALENA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.550,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTCZAK2022-09-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HIERONIM2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIASZEK2022-09-12 do dziś
2. ImionaANETA MAGDALENA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-09-12 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-09-12 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-09-12 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2022-09-12 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2022-09-12 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-09-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-12 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-12 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów