SERWIS-MED JACEK OSSOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000991601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/7060/22/431]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSERWIS-MED JACEK OSSOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-09-12 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-12 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2022-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KARPACKA nr domu 24 nr lokalu 12 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu131.08.2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, REP. 3778/2022, SPORZĄDZONE W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY: DAWIDA WIĘZIKA I KRZYSZTOFA MIKI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY ULICY CECHOWEJ 18/42022-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-09-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale31.08.2022, NINIEJSZA SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: SERWIS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ, PRZY UL. KARPACKIEJ 24 LOK,12, NIP: 5472231324.2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSERWIS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-09-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000975258 2022-09-12 do dziś
5. Numer REGON5221933602022-09-12 do dziś
6. Numer NIP54722313242022-09-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSSOWSKI2022-09-12 do dziś
2. ImionaJACEK RADOSŁAW2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-09-12 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji50000002022-09-12 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego5000000,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport15000000,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-09-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50000002022-09-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-09-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI).2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSSOWSKI2022-09-12 do dziś
2. ImionaJACEK RADOSŁAW2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2022-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2022-09-12 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2022-09-12 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-09-12 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-09-12 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-09-12 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-09-12 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-09-12 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-12 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów