DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR & PARTNERS) S.A.L. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000991569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/49566/22/512]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2022-09-12 do dziś
3. NazwaDAR AL-HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR & PARTNERS) S.A.L. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE2022-09-12 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejDAR AL-HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR & PARTNERS) S.A.L. SPÓŁKA AKCYJNA2022-09-12 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY W BEJRUCIE 74083 MINISTERSTWO GOSPODARKI I HANDLU REPUBLIKI LIBANU2022-09-12 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO LIBAŃSKIE2022-09-12 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-12 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-09-12 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 4 PIĘTRO kod pocztowy 00-078 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-12 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj LIBAN jednostka podziału terytorialnego BEJRUT miejscowość BEJRUT ulica DAR AL-HANDASAH BUILDING, VERDUN STREET nr domu nr lokalu kod pocztowy 1107 2230 poczta BEJRUT 2022-09-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKĘ OBOWIĄZUJE PODPIS PREZESA ZARZĄDU/DYREKTORA GENERALNEGO, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO POWOŁANIA DOWOLNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBY DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, KTÓRE UZNAJĄ ZA STOSOWNE.2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHAIR2022-09-12 do dziś
2. ImionaTALAL KAMAL2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY2022-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAKIM2022-09-12 do dziś
2. ImionaBECHARA ROBERT2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAMIE2022-09-12 do dziś
2. ImionaHUSSEIN ALI2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEDEON2022-09-12 do dziś
2. ImionaSARI GEORGES2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALIM KOBROSLY2022-09-12 do dziś
2. ImionaMARWAN MOHAMAD2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADI2022-09-12 do dziś
2. ImionaMUSTAPHA HATEM2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoAOUN2022-09-12 do dziś
2. ImionaDANY2022-09-12 do dziś
21. NazwiskoZEINOUN2022-09-12 do dziś
2. ImionaRITA2022-09-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-09-12 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2022-09-12 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2022-09-12 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-09-12 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-09-12 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów