STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PORONINIE

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000991533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11252/22/695]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2022-09-12 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PORONINIE2022-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina PORONIN miejscowość PORONIN2022-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PORONIN ulica UL. TATRZAŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 34-520 poczta PORONIN kraj POLSKA 2022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.06.2022 R., STATUT 18.07.2022 R., ZMIANA PKT 1, PKT 42022-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAMARZ2022-09-12 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORAWIEC2022-09-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUPIEŃ2022-09-12 do dziś
2. ImionaTERESA AGNIESZKA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSEWSKA2022-09-12 do dziś
2. ImionaHALINA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁ2022-09-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2022-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-09-12 do dziś
210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-09-12 do dziś
347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2022-09-12 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-09-12 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2022-09-12 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-09-12 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-09-12 do dziś
888 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2022-09-12 do dziś
910 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów