CUERPO ESTETICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000991442
Numer REGON: 523128666
Numer NIP: 5993268293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8858/22/197]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUERPO ESTETICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2022-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 183E nr lokalu 5 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.09.2022R. NOTARIUSZ PAWEŁ WACHOWIAK KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NR 6828/20222022-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGROWSKI2022-09-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2022-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIETOPIEL2022-09-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2022-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGROWSKI2022-09-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTACH2022-09-16 do dziś
2. ImionaIZABELA KATARZYNA2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2022-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-09-16 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2022-09-16 do dziś
386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2022-09-16 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-09-16 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-09-16 do dziś
672 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2022-09-16 do dziś
796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2022-09-16 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2022-09-16 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów