EL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-26 godz. 10:14:30
Numer KRS: 0000991274
Numer REGON: 302296952
Numer NIP: 7792410242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21510/22/919]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302296952 NIP 77924102422022-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SIELSKA nr domu 17A kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.08.2022 R., REP. A NR 3021/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI, UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ2022-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-09-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale04.08.2022 R., UCHWAŁA W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KSH O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI LP GREEN POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WW. SPÓŁKI W DNIU 4 SIERPNIA 2022 ROKU. NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI, UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ, REP. A NR 3021/2022.2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLP GREEN POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2022-09-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-09-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000445271 2022-09-12 do dziś
5. Numer REGON3022969522022-09-12 do dziś
6. Numer NIP77924102422022-09-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGOCKA KRANIK2022-09-12 do dziś
2. ImionaEWELINA RENATA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5224505612022-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000980027 2022-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5224505612022-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000980027 2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-09-12 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-09-12 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2022-09-12 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2022-09-12 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-09-12 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-12 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów