GS BROKERAGE „GOLFSTROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000990854
Numer REGON: 523080557
Numer NIP: 1133071181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/39599/22/671]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS BROKERAGE „GOLFSTROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STEFANA OKRZEI nr domu 1A kod pocztowy 03-711 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.09.2022 R.2022-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIROUX BENMANSOUR2022-09-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3750,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3750,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3750,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCZ2022-09-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2022-09-09 do dziś
2. ImionaLAURA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLFSTROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673197702022-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000678734 2022-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLFSTROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673197702022-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000678734 2022-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2022-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-09-09 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-09-09 do dziś
366 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2022-09-09 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-09-09 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-09-09 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów