SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNY ZAKĄTEK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000990360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-07
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/23919/22/74]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2022-11-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNY ZAKĄTEK”2022-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RAWSKI gmina RAWA MAZOWIECKA miejscowość NIWNA2022-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość NIWNA nr domu 48 kod pocztowy 96-200 poczta RAWA MAZOWIECKA kraj POLSKA 2022-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA STATUTU 27.08.20222022-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE2022-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOMASZEWSKI2022-11-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MIROSŁAW2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-07 do dziś
21. NazwiskoZAJĄCZKOWSKI2022-11-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2022-11-07 do dziś
2. ImionaHENRYKA2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRUSTOWSKA2022-11-07 do dziś
2. ImionaMARIA2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFECKA2022-11-07 do dziś
2. ImionaANETA2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2022-11-07 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-11-07 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-11-07 do dziś
393 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2022-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów