AQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000990116
Numer REGON: 281487369
Numer NIP: 7441809846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530143/23/560]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 281487369 NIP 74418098462022-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość IŁAWA2022-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość IŁAWA ulica UL. ZIEMOWITA nr domu 12 kod pocztowy 14-200 poczta IŁAWA kraj POLSKA 2022-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.08.2022R., REP. A NR 5368/2022, NOTARIUSZ TOMASZ GŁOWACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE2022-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-09-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1P/2022 Z DNIA 19.08.2022R. ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 19.08.2022R., REP. A NR 5368/2022, NOTARIUSZ TOMASZ GŁOWACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, POSTANOWIONO PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ: AQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ: AQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551 §1 I NASTĘPNE KSH2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-09-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000957333 2022-09-01 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2022-09-01 do dziś
5. Numer REGON2814873692022-09-01 do dziś
6. Numer NIP74418098462022-09-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2022-09-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESZKIEWICZ2022-09-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA INSTAL IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5225750092022-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000982200 2022-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10002022-09-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10002022-09-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10002022-09-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2022-09-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESZKIEWICZ2022-09-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2022-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-09-01 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-09-01 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2022-09-01 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2022-09-01 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-09-01 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-09-01 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów