CAPITAL COM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000989865
Numer REGON: 523081893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40352/22/746]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2022-09-12 do dziś
3. NazwaCAPITAL COM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2022-09-12 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejCAPITAL COM IP LTD ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME EGGUESE, KAI POU EKHEI METOKHIKO KEPHALAIO2022-09-12 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoEPHOROS ETAIREION HE 425211 MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTAMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY NICOSIA2022-09-12 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-12 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-09-12 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-12 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj CYPR jednostka podziału terytorialnego DYSTRYKT LIMASSOL miejscowość LIMASSOL ulica nr domu nr lokalu kod pocztowy 3035 poczta LIMASSOL 2022-09-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyPODMIOT REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD ZŁOŻONY Z DYREKTORÓW. KAŻDY Z DYREKTORÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEGEV2022-09-12 do dziś
2. ImionaARIEL2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERITSERVUS SECRETARIES LTD2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoMAZUR2022-09-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-09-12 do dziś
262 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-09-12 do dziś
370 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-09-12 do dziś
482 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-09-12 do dziś
573 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów