„GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000989840
Numer REGON: 080482293
Numer NIP: 9291831809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537681/23/934]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080482293 NIP 92918318092022-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2022-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 65-764 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2022-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 LIPCA 2022R., NOTARIUSZ BARTOSZ SZYMCZAK KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ SZYMCZAK, MAGDALENA GREGOR S.C. W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 2343/20222022-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-08-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.07.2022, 29.07.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE NA PODSTAWIE UCHWAŁY 1/07/2022 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„GRUPA 24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-08-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-08-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000370007 2022-08-31 do dziś
5. Numer REGON0804822932022-08-31 do dziś
6. Numer NIP92918318092022-08-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŁOCZKO PIOTROWSKA2022-08-31 do dziś
2. ImionaMARZENA ZDZISŁAWA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2022-08-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW GERARD2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2022-08-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW GERARD2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŁOCZKO PIOTROWSKA2022-08-31 do dziś
2. ImionaMARZENA ZDZISŁAWA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2022-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-08-31 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-08-31 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2022-08-31 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-08-31 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2022-08-31 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-08-31 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-08-31 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2022-08-31 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów