CS4I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-01-29 godz. 03:56:21
Numer KRS: 0000989059
Numer REGON: 522968536
Numer NIP: 6912563629
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/14202/22/303]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS4I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2022-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 244 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2022-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP A 2682/2022 DNIA 23-08-2022 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWA WINIARSKA-NIEMIEC W LEGNICY PRZY ULICY ZŁOTORYJSKIEJ 66/5 PRZED NOTARIUSZEM EWĄ WINIARSKĄ-NIEMIEC2022-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOMOT2022-08-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ STEFAN2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLEISCHER2022-08-31 do dziś
2. ImionaKAROL TEOFIL2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) DO KWOTY TRANSAKCJI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10 000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. B) JEŻELI KWOTA TRANSAKCJI PRZEKRACZA 10 000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA. C) JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY ZAWSZE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOMOT2022-08-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ STEFAN2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLEISCHER2022-08-31 do dziś
2. ImionaKAROL TEOFIL2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2022-08-31 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-08-31 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-08-31 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2022-08-31 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2022-08-31 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów