CUKIERNIA-PIEKARNIA JACEK ROMANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000988829
Numer REGON: 364019121
Numer NIP: 7582359606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535028/23/135]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA-PIEKARNIA JACEK ROMANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina GOWOROWO miejscowość WÓLKA BRZEZIŃSKA2022-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA BRZEZIŃSKA nr domu 38A kod pocztowy 07-440 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2022-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.07.2022 R. W KN AGNIESZKI RUSIŁOWICZ W OSTROŁĘCE, REP A NR 5549/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2022-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-09-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale20.07.2022 R. - ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ CUKIERNIA-PIEKARNIA JACEK ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WÓLCE BRZEZIŃSKIEJ: JACEK GRZEGORZ ROMANOWSKI I BEATA JADWIGA ROMANOWSKA W DNIU 20 LIPCA 2022 ROKU PODJĘLI PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ RUSIŁOWICZ, W KN W OSTROŁĘCE, REP. A NR 5545/2022 UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ CUKIERNIA-PIEKARNIA JACEK ROMANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA-PIEKARNIA JACEK ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-09-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-09-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000607795 2022-09-01 do dziś
5. Numer REGON3640191212022-09-01 do dziś
6. Numer NIP75823596062022-09-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2022-09-01 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKA2022-09-01 do dziś
2. ImionaBEATA JADWIGA2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIETERIA ROMANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5221513382022-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000974504 2022-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2022-09-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2022-09-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2022-09-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2022-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2022-09-01 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKA2022-09-01 do dziś
2. ImionaBEATA JADWIGA2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2022-09-01 do dziś
210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-09-01 do dziś
310 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2022-09-01 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2022-09-01 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-09-01 do dziś
647 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-09-01 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-09-01 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-09-01 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2022-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów