TAŁTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000988426
Numer REGON: 522900194
Numer NIP: 9512547798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30368/24/472]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAŁTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA nr domu 1 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.2022 R., REP. A NR 2913/2022, SEBASTIAN CHABER, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BRANDT JOANNA OKOŃSKA SEBASTIAN CHABER NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. MOKOTOWSKA 46A/27, 00-543 WARSZAWA2022-08-23 do dziś
215.03.2023 R., REP. A NR 1053/2023, RAFAŁ BRANDT NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BRANDT JOANNA OKOŃSKA SEBASTIAN CHABER NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. MOKOTOWSKA 46A/27, 00-543 WARSZAWA, ZMIANA PARAGRAFU 2 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSYTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2023-03-17 do dziś
316.10.2023 R., REP. A NR 4414/2023, RAFAŁ BRANDT NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BRANDT JOANNA OKOŃSKA SEBASTIAN CHABER NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. MOKOTOWSKA 46A/27, 00-543 WARSZAWA, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2023-11-15 do dziś
422.05.2024 R., REP. A NR 3805/2024, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, 61-725 POZNAŃ. ZMIENIONO §2 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2024-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIDCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5260951112023-10-13 do dziś
4. Numer KRS0001052253 2023-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 PLN2023-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2023-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYRA2023-11-15 do dziś
2. ImionaMAREK2023-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALAWSKI2022-08-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2022-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODKAŃSKI2022-08-23 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JERZY2022-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2023-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-08-23 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-03-17 do dziś
301 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2023-03-17 do dziś
401 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2023-03-17 do dziś
501 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2023-03-17 do dziś
601 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2023-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów