FIRMA HANDLOWA WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000987988
Numer REGON: 522864558
Numer NIP: 5562797874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/521382/23/727]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW2022-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość INOWROCŁAW ulica UL. SOLANKOWA nr domu 22 kod pocztowy 88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA 2022-08-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@WEGIEL-INOWROCLAW.PL2022-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.20222022-08-19 do dziś
207.09.2022 R., REPERTORIUM A NR 5227/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA MUCHOROWSKA-CHROSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU, UL. SZEROKA 1, 88-100 INOWROCŁAW, UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2022-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHMAŃSKI2022-08-19 do dziś
2. ImionaDOMINIK2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN2022-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2022-08-19 do dziś
2. ImionaCECYLIA2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 PLN2022-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHMAŃSKI2022-08-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN2022-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-08-19 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2022-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2022-08-19 do dziś
2. ImionaCECYLIA2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHMAŃSKI2022-08-19 do dziś
2. ImionaDOMINIK2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOCHMAŃSKI2022-09-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-09-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2022-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2022-08-19 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2022-08-19 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-08-19 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-08-19 do dziś
547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-08-19 do dziś
649 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2022-08-19 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-08-19 do dziś
852 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2022-08-19 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2023 okres OD 19.08.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.08.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.08.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów