GS GRYFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000987417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-08-16
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13083/22/999]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS GRYFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina GRYFICE miejscowość GRYFICE2022-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GRYFICE ulica UL. NIEKŁADZKA nr domu 3 kod pocztowy 72-300 poczta GRYFICE kraj POLSKA 2022-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 SIERPNIA 2022 ROKU, NOTARIUSZ BRYGIDA OŚWIĘCIMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOBZIE, REPERTORIUM A NUMER 4111/20222022-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0003834262022-08-16 do dziś
4. Numer KRS0000046616 2022-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyPIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH2022-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU2022-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERSKA2022-08-16 do dziś
2. ImionaEWA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELĄG2022-08-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA STEFANIA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2022-08-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRZEWOŹNIK2022-08-16 do dziś
2. ImionaMARLENA ELŻBIETA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-16 do dziś
21. NazwiskoBALICKA2022-08-16 do dziś
2. ImionaMARIANNA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-16 do dziś
31. NazwiskoKOŁODYŃSKI2022-08-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-16 do dziś
41. NazwiskoSTEMPIEŃ2022-08-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WITOLD2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-16 do dziś
51. NazwiskoJEZIORSKI2022-08-16 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2022-08-16 do dziś
235 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2022-08-16 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-08-16 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-08-16 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2022-08-16 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-08-16 do dziś
753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2022-08-16 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-08-16 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów