LA CASA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000986473
Numer REGON: 522790340
Numer NIP: 7272861464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-11-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/32794/23/374]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA CASA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. OBYWATELSKA nr domu 112 D nr lokalu 8 kod pocztowy 94-104 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2022R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA NAROLSKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZ ANNĘ NAROLSKĄ - KANCELARAIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 1630/20222022-08-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.10.2023 R., REP A NR 6193/23, NOTARIUSZ IWONA SZABELSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI - W PAR. 4 USTĘP 1 - DODANO PUNKT 5, PAR 5 USTĘP 1 - ZMIENIONY, W PAR 6 USTĘP 2 I 3 - ZMIENIONE, W PAR 11 USTĘP 4 - ZMIENIONY, PAR. 12 - ZMIENIONY2023-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAK2022-08-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KLAUDIA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.350,00 ZŁ2023-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRATA2022-08-09 do dziś
2. ImionaWIKTOR ARKADIUSZ2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały866 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.300,00 ZŁ2023-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAK2023-11-22 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2023-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.350,00 ZŁ2023-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130000,00 ZŁ2023-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2023-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAK2023-11-22 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2023-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAK2022-08-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KLAUDIA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRATA2022-08-09 do dziś
2. ImionaWIKTOR ARKADIUSZ2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-08-09 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2023-11-22 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-08-09 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2023 okres OD 09.08.2022 DO 31.12.20222023-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.08.2022 DO 31.12.20222023-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.08.2022 DO 31.12.20222023-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-02-122023-03-22 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego2023-09-012023-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów