INTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000986446
Numer REGON: 522811467
Numer NIP: 8842814345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-12-12
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/17599/22/515]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość STRZEGOM2022-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZEGOM ulica UL. SZARYCH SZEREGÓW nr domu 6K kod pocztowy 58-150 poczta STRZEGOM kraj POLSKA 2022-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 29.07.2022 R. REP. A NR 3087/2022, NOTARIUSZ BEATA KARWACKA -SIARKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. KS. KONSTANTEGO DAMROTA 26A LOK.LU12022-08-11 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 11.10.2022R., REP. A NR 3062/2022, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ BURKOWSKĄ-ZUBRZYCKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STRZEGOMIU, UL. KOŚCIUSZKI 14, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2022-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2022-08-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: INTECH PW IRENA SŁOMIANY Z SIEDZIBĄ W STRZEGOMIU; NIP 8840029760, REGON 890264824. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 584(1) I NASTĘPNE K.S.H. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU: AKT NOTARIALNY Z DN. 29.07.2022R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ KARWACKĄ-SIARKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 3083/2022.2022-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMIANY2022-08-11 do dziś
2. ImionaIRENA JOLANTA2022-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39.031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.903.100,00 ZŁ (TRZY MILIONY DZIEWIĘĆSET TRZY TYSIĄCE STO ZŁOTYCH)2022-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3942600,00 ZŁ2022-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13942600,00 ZŁ2022-08-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST TAKŻE PROKURENT SAMOISTNY.2022-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMIANY2022-12-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANETA2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMIANY2022-08-11 do dziś
2. ImionaIRENA JOLANTA2022-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSŁOMIANY2022-08-11 do dziś
2. ImionaJÓZEF PIOTR2022-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-08-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2022-08-11 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-08-11 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2022-08-11 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-08-11 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-08-11 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2022-08-11 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-08-11 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-08-11 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów