BONEIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000985971
Numer REGON: 522762415
Numer NIP: 7272861352
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-08-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21520/22/240]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONEIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WÓLCZAŃSKA nr domu 125 kod pocztowy 90-521 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2022; NOTARIUSZ POSTÓŁ BARTOSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI; REP. A: 2575/20222022-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASUSKI2022-08-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00 (DWANŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFER2022-08-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00 (DWANŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻYK2022-08-05 do dziś
2. ImionaKAMIL PRZEMYSŁAW2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00 (DWANŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBACH2022-08-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00 (DWANŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASUSKI2022-08-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFER2022-08-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻYK2022-08-05 do dziś
2. ImionaKAMIL PRZEMYSŁAW2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBACH2022-08-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2022-08-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2022-08-05 do dziś
226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2022-08-05 do dziś
327 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-08-05 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2022-08-05 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-08-05 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-08-05 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-08-05 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów