AQUAMAGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000985886
Numer REGON: 522778557
Numer NIP: 1133067535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/544686/23/385]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAMAGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HETMAŃSKA nr domu 22B kod pocztowy 04-305 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-08-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPAWEL@AQUAMAGIC.PL2022-08-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUAMAGIC.PL2022-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2022 R.2022-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2022-08-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2022-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600 PLN2022-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2022-08-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400 PLN2022-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2022-08-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2022-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2022-08-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-08-08 do dziś
247 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-08-08 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-08-08 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2022-08-08 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2022-08-08 do dziś
695 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2022-08-08 do dziś
795 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2022-08-08 do dziś
846 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2022-08-08 do dziś
946 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2022-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2023 okres OD 08.08.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów