GRYF DEVELOPMENT STROJNY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000984702
Numer REGON: 812627963
Numer NIP: 8522395349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12953/22/874]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF DEVELOPMENT STROJNY SPÓŁKA JAWNA2022-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. STORRADY - ŚWIĘTOSŁAWY nr domu 1 kod pocztowy 71-602 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 LIPCA 2022 R., NOTARIUSZ EWA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 1634/2022.2022-07-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 SIERPNIA 2022 R., NOTARIUSZ EWA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 1809/2022, ZMIENIONO §5 ORAZ §6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, DODANO §9(1) ORAZ §9(2) UMOWY SPÓŁKI.2022-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-07-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale04.07.2022 R., GRYF DEVELOPMENT STROJNY SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH GRYF DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE KRS 0000497527 W SPÓŁKĘ JAWNĄ. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO DOKONANE UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 4 LIPCA 2022 R. PODJĘTĄ PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ; REP. A NR 1634/2022 NOTARIUSZ EWA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2022-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRYF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-07-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000497527 2022-07-29 do dziś
5. Numer REGON8126279632022-07-29 do dziś
6. Numer NIP85223953492022-07-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNY2022-07-29 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-07-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIESEWETTER STROJNY2022-07-29 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-07-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2022-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNY2022-07-29 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIESEWETTER STROJNY2022-07-29 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-07-29 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-07-29 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-07-29 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-07-29 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-07-29 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-07-29 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-07-29 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-07-29 do dziś
901 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2022-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów