BONUS 2022 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000984488
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-07-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17493/22/8]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS 2022 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość SKÓRZEWO2022-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRZEWO ulica UL. SPORTOWA nr domu 11 kod pocztowy 60-185 poczta SKÓRZEWO kraj POLSKA 2022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.06.2022 R., NOTARIUSZ SZYMON LIS, POZNAŃ, REP. A NR 9147/20222022-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKI2022-07-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2022-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2022-07-27 do dziś
2. ImionaŁUCJA JOANNA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2022-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2022-07-27 do dziś
2. ImionaDARIA EMILIA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2022-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2022-07-27 do dziś
2. ImionaJULIA WERONIKA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2022-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ W PRZYPADKU GDY W SKŁADZIE ZARZĄDU ZNAJDUJĄ SIĘ PAWEŁ SOBKOWSKI, ŁUCJA JOANNA SOBKOWSKA, DARIA EMILIA SOBKOWSKA, JULIA WERONIKA SOBKOWSKA, SĄ ONI UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ.2022-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2022-07-27 do dziś
2. ImionaŁUCJA JOANNA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2022-07-27 do dziś
2. ImionaDARIA EMILIA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2022-07-27 do dziś
2. ImionaJULIA WERONIKA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2022-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2022-07-27 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-07-27 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-07-27 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2022-07-27 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2022-07-27 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-07-27 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-07-27 do dziś
832 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2022-07-27 do dziś
926 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2022-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów