FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „LUXBUD” N.BIESIADA, C.KOSTAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000984260
Numer REGON: 311589986
Numer NIP: 6652639530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-07-27
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/11874/22/745]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „LUXBUD” N.BIESIADA, C.KOSTAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2022-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 88 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2022R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 4818/20222022-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-07-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/05/2022 Z DNIA 17.05.2022R., WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „LUXBUD” SPÓŁKA CYWILNA NIKODEM BIESIADA, CEZARY KOSTAŃSKI, LUXBUD INVEST SP. Z O.O. W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2022-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „LUXBUD” SPÓŁKA CYWILNA NIKODEM BIESIADA, CEZARY KOSTAŃSKI, LUXBUD INVEST SP. Z O.O.,2022-07-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-07-27 do dziś
5. Numer REGON3115899862022-07-27 do dziś
6. Numer NIP66526395302022-07-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESIADA2022-07-27 do dziś
2. ImionaNIKODEM2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTAŃSKI2022-07-27 do dziś
2. ImionaCEZARY2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUXBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3644112442022-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000617209 2022-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-07-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2022-07-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2022-07-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2022-07-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-07-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2022-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESIADA2022-07-27 do dziś
2. ImionaNIKODEM2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTAŃSKI2022-07-27 do dziś
2. ImionaCEZARY2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2022-07-27 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2022-07-27 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2022-07-27 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-07-27 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2022-07-27 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-07-27 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-07-27 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2022-07-27 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów