INTAK SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000984139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-08-01
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/14358/22/415]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302809660 NIP 92316944092022-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAK SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość WOLSZTYN2022-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLSZTYN ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj POLSKA 2022-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.06.2022R., NOTARIUSZ BARTOSZ BERLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REPERTORIUM A NR 2601/20222022-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-08-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale02.06.2022R., INTAK SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INTAK SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WOLSZTYNIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02.06.2022 R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 2601/2022 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA BERLIŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WOLSZTYNIE.2022-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTAK SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-08-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-08-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000521660 2022-08-01 do dziś
5. Numer REGON3028096602022-08-01 do dziś
6. Numer NIP92316944092022-08-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZKO2022-08-01 do dziś
2. ImionaROBERT RAFAŁ2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200,00 ZŁ2022-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2022-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZKO2022-08-01 do dziś
2. ImionaROBERT RAFAŁ2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2022-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2022-08-01 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-08-01 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-08-01 do dziś
447 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-08-01 do dziś
562 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2022-08-01 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2022-08-01 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2022-08-01 do dziś
885 51 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2022-08-01 do dziś
985 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów