APTEKI MULTIPHARM JANINA KOSS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000984015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-12-06
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20716/22/456]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI MULTIPHARM JANINA KOSS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2022-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. CHEŁMIŃSKA nr domu 107 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2022-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.07.20222022-07-25 do dziś
225.11.2022 ZMIANA §32022-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSS2022-07-25 do dziś
2. ImionaJANINA2022-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-07-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSS2022-07-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA CZANITA2022-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-07-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-07-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2022-07-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2022-07-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2022-07-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-07-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSS2022-07-25 do dziś
2. ImionaJANINA2022-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOSS2022-07-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2022-07-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-07-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-07-25 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2022-07-25 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-07-25 do dziś
481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2022-07-25 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-07-25 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów