TALASSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000983595
Numer REGON: 522636834
Numer NIP: 7393970790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/8877/22/438]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALASSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina BISKUPIEC miejscowość RZECK2022-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość RZECK nr domu 71 kod pocztowy 11-300 poczta BISKUPIEC kraj POLSKA 2022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.06.2022, MICHAŁ LORENC NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 3218/2022 14.07.2022 R. NOTARIUSZ DOLORES SHARAPOV PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A 3574/2022 - ZMIENIONO § 2 PKT 3 UMOWY.2022-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2022-07-22 do dziś
2. ImionaAGATA BARBARA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100) KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH 00/100)2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAASTRUP2022-07-22 do dziś
2. ImionaLASSE2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100) KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH 00/100)2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAASTRUP2022-07-22 do dziś
2. ImionaLASSE2022-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTYSZKIEWICZ2022-07-22 do dziś
2. ImionaAGATA BARBARA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-07-22 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-07-22 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2022-07-22 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-07-22 do dziś
546 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2022-07-22 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-07-22 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2022-07-22 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów