A & D PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000982860
Numer REGON: 522637265
Numer NIP: 5532579049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-05-08
Sygnatura akt[RDF/485598/23/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & D PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina GILOWICE miejscowość GILOWICE2022-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GILOWICE ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 176 nr lokalu —— kod pocztowy 34-322 poczta GILOWICE kraj POLSKA 2022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.20222022-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-07-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty1002022-07-22 do dziś
3. TbdNIE2022-07-22 do dziś
4. Tbd10002022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyA - AKCJE ZWYKŁE2022-07-22 do dziś
2. Nie dotyczy502022-07-22 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-07-22 do dziś
21. Nie dotyczyAZ - AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE2022-07-22 do dziś
2. Nie dotyczy502022-07-22 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-07-22 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2022-07-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYZAŃSKI2022-07-22 do dziś
2. ImionaDAWID ANDRZEJ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-07-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-07-22 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-07-22 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-07-22 do dziś
565 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2022-07-22 do dziś
665 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2022-07-22 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2022-07-22 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2022-07-22 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2023 okres OD 14.07.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.07.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów