CSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000982467
Numer REGON: 122640370
Numer NIP: 6751479957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-08-23
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23547/22/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1226403702022-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 31-864 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-08-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@CONTACTSALES.PL2022-08-01 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://CONTACTSALES.PL/2022-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2022 R., NOTARIUSZ JAGODA NOSAL, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, 31-111 KRAKÓW, REP. A NR 9484/20222022-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-08-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.06.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CSP TETŁAK & RADŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ CSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNYCH K.S.H. NA PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 28 MAJA 2022 R. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (TO JEST PROJEKTEM UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM DLA CELÓW PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2022 R.). W DNIU 29 CZERWCA 2022 R. UCHWAŁĄ NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ CSP TETŁAK & RADŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, OBJĘTĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 9484/2022, ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZ JAGODĘ NOSAL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, 31-111 KRAKÓW, PODJĘTĄ JEDNOGŁOŚNIE PRZEZ WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW, CSP TETŁAK & RADŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ CSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCSP TETŁAK & RADŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-08-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-08-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000604016 2022-08-01 do dziś
5. Numer REGON1226403702022-08-01 do dziś
6. Numer NIP67514799572022-08-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETŁAK2022-08-01 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ2022-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETŁAK2022-08-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DOMINIK2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ2022-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADŁOWSKI2022-08-01 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2022-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2022-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2022-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2022-08-01 do dziś
2. ImionaADAM2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2022-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2022-08-01 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2022-08-01 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-08-01 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-08-01 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-08-01 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów