INSTYTUT PROMOCJI MEDIALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000981785
Numer REGON: 522580594
Numer NIP: 8943190998
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[RDF/474529/23/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROMOCJI MEDIALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 190 nr lokalu 6 kod pocztowy 53-203 poczta POLSKA kraj POLSKA 2022-07-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@U-SKA.PL2022-07-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.IPM.PL2022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2022 R. NOTARIUSZ PIOTR NOWOSAD - KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 441/20222022-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTYK2022-07-13 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALAHUBAU2022-07-13 do dziś
2. ImionaILLIA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2022-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTYK2022-07-13 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALAHUBAU2022-07-13 do dziś
2. ImionaILLIA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2022-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-07-13 do dziś
263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2022-07-13 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-07-13 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-07-13 do dziś
573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2022-07-13 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2022-07-13 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-07-13 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2022-07-13 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2023 okres OD 13.07.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.07.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów