BONA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000981483
Numer REGON: 522631357
Numer NIP: 6852347884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-07-21
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/10256/22/228]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość CHRZĄSTÓWKA2022-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZĄSTÓWKA nr domu 124 kod pocztowy 38-203 poczta SZEBNIE kraj POLSKA 2022-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2022R., NOTARIUSZ WOJCIECH LISOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH LISOWSKI W JAŚLE, REPERTORIUM A. NUMER 3138/20222022-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTEJ2022-07-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY PO 400,00 ZŁ (CZTERYSTA ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.800,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2022-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTEJ2022-07-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY PO 400,00 ZŁ (CZTERYSTA ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.600,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚCSET ZŁOTYCH)2022-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTEJ2022-07-21 do dziś
2. ImionaSABINA2022-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY PO 400,00 ZŁ (CZTERYSTA ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.600,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚCSET ZŁOTYCH)2022-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2022-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH, NATOMIAST W CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200 000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2022-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTEJ2022-07-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTEJ2022-07-21 do dziś
2. ImionaSABINA2022-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMASTEJ2022-07-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2022-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2022-07-21 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-07-21 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-07-21 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2022-07-21 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2022-07-21 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-07-21 do dziś
787 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2022-07-21 do dziś
887 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2022-07-21 do dziś
987 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2022-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów