L&S GTC KOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000981393
Numer REGON: 522582133
Numer NIP: 6412558542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-12-05
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/16969/23/888]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&S GTC KOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-07-15 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-15 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2023-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 40 nr lokalu 2A kod pocztowy 40-008 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2023-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1- 01.06.2022 R., NOTARIUSZ KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH ,REP. A NR 1334/2022, - 04.07.2022 R., NOTARIUSZ KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH ,REP. A NR 1572/2022 - ZMIENIONO: §62022-07-15 do dziś
216.10.2023R., REP. A NR 2293/2023, NOTARIUSZ KAMIL KOZINA KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - ZMIENIONO: § 2.1.2023-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIAK2022-07-15 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN LESZEK2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-15 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIAK2022-07-15 do dziś
2. ImionaLILIA BEATA2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-15 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-07-15 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1002022-07-15 do dziś
3. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2022-07-15 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2022-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-07-15 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-07-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002022-07-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-07-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE2022-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIAK2022-07-15 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN LESZEK2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIAK2022-07-15 do dziś
2. ImionaLILIA BEATA2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2022-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2022-07-15 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-07-15 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-07-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-07-15 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-07-15 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-15 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-15 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-07-15 do dziś
986 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2022-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2023 okres OD 15.07.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.07.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.07.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów