AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000981110
Numer REGON: 386488850
Numer NIP: 5851491609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-01-12
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/557/24/931]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 386488850 NIP 58514916092022-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2022-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 81-769 poczta SOPOT kraj POLSKA 2024-01-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRESTAURACJA@WHITEMARLIN.PL2022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.06.2022 R., NOTARIUSZ KATARZYNA GILARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 658/1, REPERTORIUM A NR 2139/20222022-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-07-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale15.06.2022, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 02/06/2022 Z DNIA 15.06.2022 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 K.S.H., ART. 562 K.S.H., ART. 563 K.S.H. ART. 581 K.S.H., SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ GILARSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 658/1, REPERTORIUM A NR 2139/20222022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-07-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000849149 2022-07-22 do dziś
5. Numer REGON3864888502022-07-22 do dziś
6. Numer NIP58514916092022-07-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2022-07-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2022-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2022-07-22 do dziś
2. ImionaIWONA JOANNA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻ2022-07-22 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALIŚWIAT2022-07-22 do dziś
2. ImionaMAREK2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2022-07-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALIŚWIAT2022-07-22 do dziś
2. ImionaMAREK2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-07-22 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2022-07-22 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-07-22 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-07-22 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-07-22 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-07-22 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2022-07-22 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2022-07-22 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2023 okres OD 22.07.2022 DO 31.12.20222023-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.07.2022 DO 31.12.20222023-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.07.2022 DO 31.12.20222023-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów