CUBUS SZKOŁA MATEMATYKI SAMOJLIK I LEWKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000980245
Numer REGON: 522477560
Numer NIP: 5423451876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/6983/22/114]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBUS SZKOŁA MATEMATYKI SAMOJLIK I LEWKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2022-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2022-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. NADRZECZNA nr domu 45G kod pocztowy 15-678 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2022-07-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSZKOLACUBUS@GMAIL.COM2022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.06.2022 R. 29.06.2022 R. ZMIENIONO § 72022-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMOJLIK2022-07-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWKOWSKA2022-07-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2022-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMOJLIK2022-07-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWKOWSKA2022-07-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów