CUKIERNIA AGA PANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000980103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11020/22/728]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA AGA PANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina SZCZYTNA miejscowość ZŁOTNO2022-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTNO nr domu 30 kod pocztowy 57-340 poczta ZŁOTNO kraj POLSKA 2022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2022 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ KWIATKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KŁODZKU, REP. A NR 3520/20222022-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale19.05.2022, PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: CUKIERNIA AGA PANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIE 30, 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ, KRS 0000765247, NIP: 8831867208, REGON: 382253423 (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) Z DNIA 19 MAJA 2022 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: CUKIERNIA AGA PANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA)2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA AGA PANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000765247 2022-07-01 do dziś
5. Numer REGON3822534232022-07-01 do dziś
6. Numer NIP88318672082022-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANKIEWICZ2022-07-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD PIOTR2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAPANOWICZ2022-07-01 do dziś
2. ImionaAMANDA DINA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIELAR2022-07-01 do dziś
2. ImionaEUNIKA JAGODA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAPANOWICZ2022-07-01 do dziś
2. ImionaAMANDA DINA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-07-01 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2022-07-01 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-07-01 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów